Aktuality    Projekty    O nás
Připojte se k petici proti záboru části zeleně parčíku Malý Břevnov pro developery dvou bytových domů

14. 1. 2024 | Sbírání podpisů pod petici bude ukončeno ve středu 17.1.2024. Petici je možné podepsat také v restauraci Na hřišti, kde je uložena u pultu výčepu hned vedle vchodu. Samozřejmě stále platí, že je jí možné předat členům petičního výboru nebo členům výboru našeho spolku.

30. 11. 2023 | Připojte se k petici proti stavbě Rezidence Malý Břevnov, která žádá příslušné orgány státní správy a samosprávy, zejména pak Zastupitelstvo a Radu MČ Praha 6, aby odmítly stavbu v této podobě, a aby uplatnily, tak jak je jejich povinností dle zákona, veškeré možné námitky k ochraně zájmů obce, občanů obce a životního prostředí a zasadily se o využití daného místa v souladu s výjimečností oblasti Malého Břevnova.

V petici především vyjadřujeme zásadní nesouhlas se zcela špatným dopravním řešením, který celou dopravní zátěž nového bytového domu přenáší do ulice Moravanů a vede jí kolem parku s dětským hřištěm a podél školky, místo aby výjezd řešil směrem na hlavní Bělohorskou ulici. Po Městské části Praha 6 žádáme, aby její Zastupitelstvo projednalo, zda souhlasí s využitím pozemku parc. č. 2584/312 (zeleň), který má ve svěřené správě, na jeho využití pro komunikaci ve prospěch developera

Zde si můžete stáhnout petiční arch, který je možné s podpisy a případně i jediným podpisem předat kterémukoliv členovi petičního výboru (možno vhodit do poštovní schránky), případně i členům výboru našeho spolku (spojení je na těchto stránkách v části "O nás").

Pro bližší informaci o projektu (jedná se o bytový dům na rohu Moravanů a Bělohorské ulice) si zde můžete prohlédnout půdorys obou projektovaných domů včetně rozšíření komunikace na úkor parčíku a pohledy na oba projektované domy z ulice Moravanů a z Bělohorské ulice. V obou pohledech je dole pohled z opačné strany na oba domy. Proti územnímu rozhodnutí pro tmavě vybarvený dům při pohledu z ulice Moravanů vpravo bylo, v minulém roce podáno odvolání nejen od okolních obyvatel, ale i od Městské části Praha 6 (viz usnesení Rady MČ Praha 6 ze dne 4. 4. 2022) a stále probíhá odvolací řízení na Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro stavaře je zde ještě výřez z Koordinační situace.

Členská schůze spolku

31. 3. 2022 | V restauraci Na hřišti se konala první členská schůze spolku, které se kromě členů výboru spolku zúčastnilo dalších 12 spoluobčanů z Malého Břevnova. Z nichž se šest stalo dalšími členy spolku, ostatní zůstali jeho příznivci. Potvrdili jsme si základní priority spolku, kterými je především problematika dopravy, ale i urbanismus v naší oblasti.

Bouřlivá diskuze se rozvinula k plánovanému developerskému projektu u křižovatky ulic Moravanů a Malobřevnovská, jejíž součástí má být dokonce zabrání části parčíku pro komunikaci. Pro tento projekt bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, což pobouřilo nejen zúčastněné, ale i vedení Městské části Praha 6, které proti němu podává odvolání. Členové spolku se shodli na jednoznačné podpoře a spolupráci při zpracování odvolání pro účastníky tohoto územního řízení (někteří byli přítomni). Projekt je megalomanský vzhledem k velikosti pozemků, na kterých je plánován, v naší vilové čtvrti naprosto nepatřičný a navíc vnášející dopravu do dnešní klidové části u parčíku a to ke všemu částečně na jeho úkor.

Rovněž další plánovaný objekt na rohu ulic Moravanů a Bělohorské tj. na v současné době nezastavěném pozemku se setkal s kritikou, především kvůli řešení dopravy přes ulici Moravanů kolem parčíku. Požadavkem, který spolek bude prosazovat je úprava vjezdu do jeho garáží tak, aby byl veden z Bělohorské ulice. Zde zatím nemáme podrobnější dokumentaci k plánovanému objektu, takže případné další výhrady budeme řešit poté, co se jí podaří získat

Jednání výboru spolku na MČ Praha 6

10. 2. 2022 | Výbor našeho spolku se sešel na úřadu MČ Praha 6 s místostarostou pro dopravu Ing. Jiřím Lálou a vedoucím oddělení státní správy na odboru dopravy a životního prostředí Ing. Miroslavem Sachlem. Po představení našeho nového spolku jsme podiskutovali o připravovaných projektech v naší oblasti, především o rekonstrukci komunikace a tramvajové smyčky Bílá Hora (rozšíření komunikace na dva jízdní pruhy ve směru z centra a přesun tramvajových zastávek), projekt zkapacitnění křižovatky Vypich, studii tramvajové trati Vypich – Motol a plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací na Bílé Hoře.

Dále jsme řešili pro nás zásadní otázku spolupráce a komunikace při řešení problémů především s dopravou na Malém Břevnově. Byli jsme ujištěni, že na naše návrhy na zlepšení bude brán zřetel a prodiskutovali jsme několik aktuálních možností, co udělat v rámci kompetence MČ Praha 6 (Bělohorskou resp. Karlovarskou jako hlavní komunikaci spravuje hlavní město Praha). Dohodli jsme se na prověření možností úpravy parkování v ulicích Rozdělovská a Moravanů po vzoru řešení v ulici Za oborou, doporučení míst pro měření rychlosti Policií ČR (přislíbila alespoň občasná měření na vytipovaných místech), možnosti umístění zrcadel na nepřehledných místech, možnosti umístění stop čar pro zvýraznění nutnosti dávat přednost zprava na vytipovaných křižovatkách a o možnosti znovu otevřít možnosti úpravy provozu v Kralupské ulici. Od nás naopak jako od místně působícího spolku očekává vedení MČ Praha 6 předjednání navrhovaných úprav s místními občany.

Spolek Malý Břevnov byl zaregistrován

29. 12. 2021 | Náš spolek Malý Břevnov byl dnes oficiálně zapsán do spolkového rejstříku. Zahajujeme tedy plnohodnotnou činnost, tj. připravujeme první členskou schůzi našeho spolku, připravujeme webové stránky www.malybrevnov.eu, zatím s důrazem na podstatné informace a později chceme doplnit i grafickou dokonalost. Zároveň také zakládáme stránku spolku na Facebooku (s názvem Spolek Malý Břevnov). A samozřejmě nezapomínáme na to podstatné tj. na vymýšlení a diskuzi o možných řešeních našich problémů, na přípravu jednání s MČ Praha 6 případně i hl. městem Prahou a také na jednání s obdobnými spolky v okolí a především na jednání se svými spoluobčany.

Samozřejmě také uvítáme nové zájemce o členství v našem spolku, kteří nás mohou kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese.

Napište nám: info@malybrevnov.eu