Stanovy spolku Malý Břevnov

Úplné znění ke dni 29.12.2021

 

čl. I

Úvodní ustanovení

1.   Název spolku: Malý Břevnov z.s. (dále též „spolek“).

2.   Sídlo spolku: Praha 6

3.   Malý Břevnov z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4.   Malý Břevnov z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zlepšení kvality života občanů především části katastrálního území Břevnov s místním názvem Malý Břevnov. Posláním spolku je zejména:

(a)    řešení dopravní situace, transitní dopravy a parkování,

(b)    ochrana architektonicko-urbanistického a historického rázu oblasti,

(c)    ochrana přírody a krajiny,

(d)    pořádání osvětových, volnočasových, kulturních a jiných akcí,

(e)    řešení problematiky spojené s osvětovými, volnočasovými, kulturními a jinými akcemi  pořádanými v Malém Břevnově a okolí, a jejich dopadu na oblast a její obyvatele.

5.   Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II

Činnost spolku

1.   Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I těchto stanov, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

(a)    praktickou činností členů ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy,

(b)    poskytováním vyjádření k opatřením volených a správních orgánů týkajících se oblasti působnosti,

(c)    účastí na správních řízeních týkajících se oblasti působnosti,

(d)    spolupráce s jinými spolky majícími za svůj cíl řešení dopravy a ochranu životního prostředí v oblasti Malého Břevnova a v přilehlých oblastech,

(e)    soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně,

(f)     organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku,

(g)    účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,

(h)    osvětová činnost včetně činnosti na sociálních sítích v souladu s cíli spolku,

(i)      propagace aktivit spolku.

2.   Spolek je neziskovou organizací. Příjmy z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

čl. III

Členství

1.   Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.   Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí nového člena na základě jeho žádosti o členství.

3.   Ukončení členství:

(a)    dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru,

(b)    úmrtím člena,

(c)    vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí o vyloučení člena; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění cílů spolku. Povinností výboru je zaslat toto rozhodnutí vyloučenému členovi.

(d)    nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to pátým dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,

(e)    zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

4.   Práva členů:

(a)    účastnit se činnosti spolku,

(b)    být pravidelně informován o dění ve spolku,

(c)    užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),

(d)    podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

(e)    volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

5.   Povinnosti členů:

(a)    platit členské příspěvky,

(b)    chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

(c)    dodržovat stanovy spolku.

6.   Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7.   Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

čl. IV

Orgány spolku

1.   Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

(a)    členská schůze,

(b)    výbor,

(c)    předseda,

(d)    kontrolní komise.

2.   Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku funkce v těchto orgánech a průběh jejich jednání je dále upraven těmito stanovami.

3.   Členská schůze je tvořena všemi členy spolku. Ostatní orgány jsou obsazovány volbou.

4.   Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do orgánu, a to do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. V

Členská schůze

1.   Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí členy volených orgánů spolku a přijímá další rozhodnutí, jež jsou zásadní pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

(a)    určit hlavní zaměření činnosti spolku,

(b)    rozhodovat o změně stanov,

(c)    stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

(d)    schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,

(e)    schvalovat výsledek hospodaření spolku,

(f)     volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise,

(g)    hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

(h)    rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

2.   Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného odkladu po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3.   Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může člen, který podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4.   Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, není spolek povinen mu tyto informace poskytnout.

5.   Pozvánka na členskou schůzi spolku, obsahující program dané schůze, musí být rozeslána všem členům spolku elektronickou poštou minimálně čtrnáct dní před konáním schůze. Místo, datum a hodina konání členské schůze nesmí nepřiměřeně omezovat právo člena účastnit se členské schůze. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Program členské schůze stanovuje předseda zejména na základě návrhů členů spolku. Člen spolku může písemně nebo elektronickou poštou zaslanou předsedovi spolku a výboru navrhnout body programu členské schůze.

6.   Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů spolku do 30 minut od oficiálního zahájení členské schůze, je členská schůze usnášeníschopná při účasti minimálně 25 % členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů.

7.   Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout se souhlasem 75% přítomných členů spolku.

8.   Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. Zápis ze zasedání členské schůze bude rozeslán všem členům spolku neprodleně po jeho vyhotovení.

 

čl. VI

Výbor

1.   Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2.   Výbor je statutárním orgánem a je složen z předsedy a dvou členů výboru. Jednat jménem spolku může vždy předseda nebo dva členové výboru.

3.   Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4.   Výbor je svoláván předsedou nebo dvěma členy výboru podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Usnesení výbor přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5.   Pozvání na schůzi výboru musí být písemné nebo elektronickou poštou a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem konání schůze výboru. Odchýlení od tohoto ustanovení je možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

6.   Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

7.   Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání výboru.

8.   Do výlučné kompetence výboru patří:

(a)  svolávat členskou schůzi,

(b)  přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

(c)  uzavírat smlouvy, jejímž alespoň jedním účastníkem je spolek,

(d)  posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

(e)  dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

(f)   přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

(g)  přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

(h)  rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

(i)    rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

(j)    schvalovat interní organizační normy spolku,

(k)  archivovat záznamy o činnosti spolku, zejména zápisy ze zasedání členských schůzí.

 

čl. VII

Předseda

1.   Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná za spolek navenek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. V případě nepřítomnosti předsedy jednají za spolek navenek dva členové výboru. Podepisování za spolek se v tomto případě děje tak, že k názvu spolku připojí své podpisy. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2.   Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3.   K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a)    vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,

(b)    svolání a vedení schůzí výboru,

(c)    pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4.   Předseda se řídí zákony, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5.   Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

6.   V případě nepřítomnosti předsedy nebo s jeho souhlasem jeho kompetenci přebírají dva členové výboru.

 

čl. VIII

Kontrolní komise

1.   Kontrolní komise má minimálně jednoho člena. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

2.   Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

3.   Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

4.   Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5.   Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného odkladu.

6.   Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokumentů spolku a nechat přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7.   O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8.   Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9.   Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

čl. IX

Majetek a hospodaření

 

1.   Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2.   Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.   Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To platí v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.   Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5.   Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6.   Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah pravomocí subjektu při jeho správě.

7.   Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

8.   Pravidla hospodaření s majetkem spolku jsou blíže upravena ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

1.   Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.   Dojde-li k zániku spolku, o zbylém majetku rozhodne členská schůze, nebo pokud nerozhodne, přechází majetek spolku po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.

3.   Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.